Deltakelse i væpnede konflikter i utlandet

I lys av den siste tidens medieoppslag som har skrevet om norske borgere som deltar i væpnet konflikt i utlandet, er det grunn til å advare mot å oppsøke områder i verden der det foregår en intern væpnet konflikt. Dersom målet med å reise er å delta i konflikten selv, kan det være utfordrende å holde seg innenfor gjeldende regelverk.

 

Pst _orange

Problemstillingen er for tiden mest aktuelt for land som Syria og Irak. Likevel gjelder det generelt for denne type konflikter, uansett land eller område. Den som ønsker å støtte eller hjelpe må vurdere det rettslige utgangspunktet for konflikten og sin egen rolle i deltakelsen.

Straffeloven paragraf 147d som trådte i kraft 21. juni 2013, rammer den som deltar i eller støtter en terrororganisasjon, der organisasjonen selv har tatt skritt for å realisere sine mål med ulovlige midler. Denne bestemmelsen kan ramme alle som slutter seg til ISIL (IS) Jabhat Al Nusra, Al-Shababb, eller andre kjente terrororganisasjoner herunder AQI og AQAP. Om støtten til terrororganisasjonen gis i form av at man bærer våpen bistår med forpleining og innkvartering er ikke avgjørende, så lenge det er til fordel for organisasjonen. Finansiell eller materiell støtte vil etter omstendighetene også kunne rammes av den strengere bestemmelsen i straffeloven § 147b. Dersom man deltar i en handling/ opperasjon som organisasjonen utfører vil man kunne straffes for å ha deltatt i en terrorhandling etter straffeloven § 147a

Dersom enkeltpersoner ønsker å delta i andre ikke statlige væpnede grupper som FSA, Pesmerga eller lignende kan dette også være problematisk. Krigens folkerett og humanitærretten setter opp kriterier for hvem som er lovlig stridende i ulike typer konflikter, og har videre bestemmelser om behandling av krigsfanger og sivile.

Det er bare lovlige krigshandlinger begått av lovlig stridende som kan passere straffefritt. Enkelthandlinger som er begått under kamphandlinger kan bli vurdert som enten terrorhandlinger og/eller krigsforbrytelser avhengig av omstendighetene.

De grupper som nå er i strid i Syria og Irak forholder seg i liten grad til krigens folkerett og humanitærretten. Derfor vil det være vanskelig å holde seg innenfor loven for de som ønsker å delta i strid i slike væpnede konflikter.

Norske borgere kan straffes for alvorlig kriminalitet begått i utlandet etter straffeloven § 12 første ledd nr.3 bokstav a. Dette gjelder blant annet overtredelse av straffelovens terrorbestemmelser eller grove legemskrenkelser og drap.