Felles kontraterrorsenter

Felles kontraterrorsenter er opprettet etter anbefaling fra 22. julikommisjonens rapport som ønsket å styrke og formalisere samarbeidet mellom Etterretningstjenesten (E) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) innen fagområdet kontraterror. Opprettelsen av senteret ble besluttet igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

 

E og PST har begge et ansvar for å hindre at Norge og norske interesser rammes av terror. E og PST sitter på informasjon og kompetanse som må settes sammen og sees i sammenheng for at ressursene skal kunne utnyttes optimalt. Tjenestene har samarbeidet om kontraterrorarbeidet i mange år, men gjennom Felles kontraterrorsenter er det nå etablert en sterkere formell struktur for samarbeidet.


Oppgaver

Felles kontraterrorsenter vil hovedsakelig arbeide med problemstillinger som har både nasjonale og internasjonale dimensjoner og hvor informasjonen fra begge tjenestene er nødvendig for å danne et helhetlig bilde. Ansatte fra begge tjenester arbeider sammen og vil derfor ha tilgang til en oversikt og et helhetsbilde over informasjonsbehov og kapasiteter i de to tjenestene.


Felles kontraterrorsenter har tre typer oppgaver.

  • ivareta rettidig og relevant informasjonsutveksling mellom tjenestene
  • koordinere og tilrettelegge for et effektivt operativt samarbeid
  • utarbeide analyser av terrortrusler rettet mot Norge og norske interesser

Ved Felles kontraterrorsenter jobber ansatte fra PST og E. De er samlokalisert ved hovedkontoret til PST i Nydalen i Oslo. Lederen av Felles kontraterrorsenter er fra PST og nestlederen er fra E. De ansatte arbeider på sine respektive tjenesters rettsgrunnlag og senteret har vært i drift siden februar 2014. Oppgaveporteføljen til senteret vil utvides gradvis i takt med økt bemanning.


Prioriteringer

I første halvår av 2014 har Felles kontraterrorsenter gjennomført analyser av trusselen fra norske fremmedkrigere i Syria. Det er også startet et arbeid for å bedre informasjonsflyten mellom tjenestene. Senteret vil igangsette arbeid for å videreutvikle det operative samarbeid mellom tjenestene. Det skal også utarbeides rutiner for å yte støtte under kriser og ved større terrorrelaterte hendelser.

Felles kontraterrorsenter vil ikke ha egne operasjonelle kapasiteter. Senteret vil heller ikke ha ansvar for konkrete saker eller operasjoner. Senterets vil imidlertid bidra til at tjenestene kan oppnå mer effekt i sitt operative arbeid gjennom økt samhandling og bedre koordinering.

Felles kontraterrorsenter vil også bidra til økt nasjonal bevissthet og kunnskap om terrortrusselen, et mer omforent arbeid, mer effektiv aktivitet og en helhetlig tilnærming til trusselbildet. Dette er nødvendig for å styrke det forebyggende og avvergende arbeidet mot terrortrusselen i og mot Norge og norske interesser.