Ressursbruk i PST for 2013

I 2012 ble PSTs ressursbruk på overordnet nivå avgradert for første gang.  Traavik-utvalget sier at det fra en bredere samfunnsmessig synsvinkel er viktig med åpenhet omkring landets sikkerhetstjeneste og at dette bør tilsi en høy grad av transparens når det gjelder de ressurser tjenesten har for å løse sine oppgaver. I Stortingsmeldingen om terrorberedskap fastslår regjeringen at det må være mest mulig åpenhet om PSTs arbeidsbetingelser og resultater. Regjeringen peker også på Traavik-utvalgets rapport om temaet. 

 

Med utgangspunkt i disse anbefalingene ligger nå tallene for 2013 tilgjengelig. Fremstillingen nedenunder i form av kakediagram kan ikke leses absolutt. Det vil for eksempel innenfor operativ avdeling – som forholdsmessig disponerer den største delen av PSTs budsjett – være flytende overganger mellom områdene kontraterror, kontraekstremisme og ikke-spredning. Det kan videre argumenteres for at den delen av budsjettet som går til livvakttjeneste, også har forebyggende elementer i seg for så vidt gjelder kontraterror og kontraekstremisme.  I sum vil likevel diagrammene være veiledende for hvor mye ressurser tjenesten bruker til de ulike områdene i vår portefølje.

I 2013 hadde PST et totalt forbruk på ca. 538 millioner NOK, fordelt på følgende måte:

 Totalt 2013.png

Operative

Denne posten omfatter PSTs arbeid, både hva gjelder forebyggende og etterforskning, knyttet til våre hovedansvarsområder etter politiloven § 17b-d. Denne omfatter de ulike fagseksjonene og kostnadene knyttet til sentrale støttefunksjoner som blant annet spaning, teknisk støtte og åpne kilder.

Livvaktstjeneste

Posten omfatter kostnadene knyttet til PSTs livvakttjeneste for å beskytte norske myndighetspersoner i Norge og i utlandet og beskyttelse av utenlandske myndighetspersoner i Norge.

Analyse

Posten omfatter PSTs kostnader knyttet til analyseavdelingen.

Lokale enheter

Posten omfatter PSTs kostnader knyttet til lokale kontorer. Posten dekker kun ekstrakostnader knyttet til reise og overtidsbruk. For øvrig finansieres PSTs kontorer i landets politidistrikter gjennom de lokale politidistriktenes budsjetter.

Administrative

Posten omfatter PSTs kostnader knyttet til administrasjon av virksomheten.

Andre støttefunksjoner

Posten omfatter kostnader knyttet til Sjef PSTs stab, internasjonalt samarbeid, ekstern kommunikasjon og byggets sikkerhet. 

Bygningers drift

Posten omfatter kostnader knyttet til leie av lokaler og utgifter knyttet til driften av disse.

Investeringer og øvrig drift

Posten omfatter kostnader knyttet til investeringer i materiell og utstyr, samt øvrige driftskostnader knyttet til driften av PST.

Den konkrete ressursfordelingen på PSTs ulike hovedansvarsområder, kontraterror, kontraetterretning, kontraekstremisme og ikke-spredning, blir håndtert gjennom arbeidet til vår operative avdeling som er delt inn i fire fagseksjoner, samt tre støtteseksjoner.

Ressursfordelingen på hovedansvarsområdene var i 2013 som følger:

 

Operativ Avdeling 2013 

 

Kontraterror

PSTs kontraterrorarbeid innebærer i første rekke å avsløre og forebygge terrorhandlinger som er rettet mot Norge eller utenlandske interesser i Norge og støttevirksomhet til terrorhandlinger i utlandet.

Kontraekstremisme

PST har som oppgave å forebygge og etterforske sabotasje og politisk motivert vold eller tvang, herunder også mot myndighetspersoner. Dette vil være voldshandlinger og andre straffbare forhold som begrunnes eller legitimeres ut fra politisk overbevisning eller ideologi. Grensen opp mot PSTs kontraterrorarbeid er således overlappende. Hovedmålsetningen med PSTs kontraekstremismearbeid er å bekjempe og motvirke politisk motivert vold. Særlig viktig er det å motvirke rekruttering til miljøer som på ideologisk grunnlag støtter voldsbruk, samt å forebygge at grupper eller enkeltpersoner gjennomfører voldelige aksjoner.

Kontraetterretning

PSTs kontraetterretningsarbeid innebærer å forebygge og avsløre spionasje og annen ulovlig etterretningsvirksomhet rettet mot Norge og norske interesser. Arbeidet innebærer også å avsløre og forebygge spionasje mot flyktningmiljøer i Norge (flyktningspionasje).

Ikke-spredning

PSTs oppgaver knyttet til ikke-spredning er å forebygge og etterforske spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for disse generelt og brudd på eksportkontrolloven spesielt.