Regelverk

All verksemd som blir utført av PST, skal vere i samsvar med lov, forskrift og andre vedtak som dei overordna styresmaktene våre har gjort. Ei rekkje overordna instansar fører kontroll med dei ulike delane av verksemda vår. I tillegg driv vi kontinuerleg eigenkontroll for å sikre at arbeidet vårt heile tida er i samsvar med gjeldande reglar.

Stortinget
Stortinget
Stortinget
Stortinget

Verksemda vår er følgjeleg underlagd ulike typar rammevilkår. Det gjeldande regelverket trekkjer opp rammer for kva saker vi skal arbeide med, og kva tiltak vi kan setje i verk i dette arbeidet. Dei eksterne og interne kontrollinstansane passar på at vi held oss innanfor desse rammene.
 
Dei overordna styresmaktene våre avgjer kva for nokre av oppgåvene våre som skal ha høgast prioritet, og desse prioriteringane er også avspegla i dei løyvingane vi får over statsbudsjettet. Dei fastsette prioriteringane og tildelte budsjettmidlane blir også rammer for den verksemda som PST til kvar tid utfører.

Heimelsgrunnlag

Vi bestemmer ikkje sjølv kven eller kva vi skal verne, eller kva typar kriminalitet vi skal konsentrere oss om å motverke, men innrettar oss etter det ansvaret Stortinget, Regjeringa og departementet har pålagt oss.

Hovudreglane for korleis vi skal forvalte dette ansvaret, er også fastsette av Stortinget. Det sentrale utgangspunktet for det politifaglege arbeidet til PST finn vi i straffelova, straffeprosesslova og politilova. Rammene som er trekte opp av Stortinget, er som regel nærmare definerte i forskrifter. Sentrale forskrifter for vårt vedkommande er PST-instruksen, påtaleinstruksen og politiinstruksen.

Politilova og PST-instruksen

Sentrale føresegner for PST, utanom den alminnelege straffelova og straffeprosesslova, er kapittel III A i politilova, som fastset korleis PST skal vere organisert, og kva oppgåver vi skal ha, og den instruksen for PST som blei fastsett ved kongeleg resolusjon den 19. august 2005 (PST-instruksen). PST-instruksen er heimla i politilova § 29, som gjeld instruksjonsfullmakt m.m., og som utdjupar føresegnene i politilova om organiseringa og oppgåvene våre.
 
Andre lover og forskrifter

Utanom straffelova, straffeprosesslova, politilova og PST-instruksen finst det ei rekkje føresegner som regulerer dels korleis vi skal drive verksemda vår, dels kva handlingar som er lovbrot som tenesta vår skal førebyggje og etterforske.
 
For oss som del av den norske politietaten er påtaleinstruksen ei særleg sentral forskrift. Påtaleinstruksen er ei utdjuping av ei rekkje reglar i straffeprosesslova om korleis politiet og andre delar av påtalemakta skal gjere oppgåvene sine.
 
Vi har eit breitt ansvar for å drive førebyggjande tryggingsarbeid, det vil seie å førebyggje truslar mot Noregs sjølvstende og tryggleik og andre vitale nasjonale tryggleiksinteresser. Tryggingslova med forskrifter er derfor ein sentral heimel for PST.