Trusselvurdering 2017

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og i nærliggende områder er i dag mer usikker og uforutsigbar enn på lenge. Flere europeiske land står overfor økonomiske, sosiale og politiske utfordringer som i de kommende årene vil kreve store ressurser og betydelig oppmerksomhet.

Situasjonen gir et spillerom for et bredt spekter av statlige så vel som ikke-statlige trusselaktører. Det vil være store forskjeller i trusselbildet i hvert enkelt land i Europa. Norge har så langt ikke blitt like hardt rammet av islamistisk og høyreekstrem vold og terrorisme som flere av de andre europeiske landene. Samtidig ser vi at nye trusler utvikles raskt. Det som i utgangspunktet kan være en liten hendelse, vil kunne få store og til dels uforutsigbare konsekvenser for trusselbildet, også i Norge. Truslenes grenseoverskridende karakter gjør også at alle land må bidra til et styrket samarbeid for å motvirke disse truslene.


Den årlige trusselvurderingen beskriver forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder det kommende året. I fremstillingen har vi vært tvunget til å gjøre en avveining mellom detaljrikdom og enkelhet og tydelighet i budskapet. Denne vurderingen har derfor som mål å belyse hovedtrekkene ved de mest aktuelle truslene vi vil stå overfor det kommende året. Målgruppen er norsk offentlighet som ønsker åpen informasjon om de forventede utviklingstrekkene i trusselbildet.


I arbeidet med vurderingen har vi benyttet informasjon fra en rekke ulike kilder. Informasjonsgrunnlaget består også av bidrag fra flere andre myndighetsorganer, deriblant Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Les hele trusselvurderingen her.