Informasjonsinnhenting

Informasjon er avgjerande i arbeidet mot all kriminalitet. PST treng god og relevant informasjon både for å kunne gi trusselvurderingar og andre råd om tryggleik og for å kunne førebyggje og etterforske kriminalitet. Vi kan nytte særskilde metodar for å hente inn opplysningar.

Datatyveri.jpgPST kan hente inn mykje informasjon frå opne kjelder: forskingsrapportar, fagbøker, massemedium og liknande. Sakshandsamarane våre kan trenge slik offentleg tilgjengeleg informasjon både for å halde seg generelt oppdaterte på eit fagområde og for å kunne komme vidare i ei konkret sak.
 
I tillegg treng vi opplysningar som ikkje skal vere allment tilgjengelege, men som kan vere avgjerande for å hindre alvorlege lovbrot eller oppklare lovbrot som allereie har skjedd. Dette kan for eksempel vere opplysningar frå politiets eigne register, frå samarbeidspartnarar i inn- og utland eller frå personar som har observert noko mistenkjeleg.

Les mer om samarbeidspartarer til PST

I mange tilfelle må politiet unngå å fortelje offentleg kvar opplysningane våre kjem frå. Ei rekkje ulike føresegner, blant andre reglane om teieplikt, gir oss høve til å verne kjeldene våre. Kjeldevern er viktig av to årsaker: For det første må politiet hindre at dei som har gitt oss sensitive opplysningar, blir eksponerte. For det andre er det viktig å hindre at personar som er under mistanke, får innsikt i kva informasjon politiet sit med, før politiet er ferdig med arbeidet sitt.

Informasjonsvern

Sidan PST handsamar mykje gradert informasjon, har vi også føresegnene i tryggingslova å ta omsyn til i vurderinga av kva opplysningar som kan formidlast til utanforståande.

Når vi får opplysningar som er graderte av andre (til dømes av ei utanlandsk tryggingsteneste), er det informasjonseigaren som avgjer om vi kan gi

opplysningane vidare, og i så fall til kven. PST har derfor ikkje utan vidare høve til å formidle vidare opplysningar vi har fått frå andre.

Handsaming av innhenta opplysningar

Det er viktig å kvalitetssikre all informasjon vi hentar inn. Kvalitetssikringa går ut på både å vurdere kor truverdig kjelda er, og å samanlikne ulike opplysningar, supplere eventuelt mangelfull informasjon - og forkaste irrelevante og uriktige opplysningar. Denne sorteringsprosessen er svært viktig og må skje kontinuerleg fram til ei sak er avslutta.
 
Ein del av den informasjonen vi treng, er opplysningar om bestemte personar. Når vi  handsamar slik informasjon, er vi underlagde blant anna dei generelle reglane i personopplysningslova, som set klare vilkår for innhenting, oppbevaring og sletting av personopplysningar.
 
Kapittel IV i PST-instruksen gir reglar som særskilt gjeld korleis PST skal handsame opplysningar.