Kontroll

PST er underlagt kontroll fra ulike instanser, flere ganger i året. Stortinget, Justisdepartementet og Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) kontrollerer PST jevnlig, både ved å sette rammevilkår for virksomheten, og ved å passe på at vi holder oss innenfor de gitte rammene. Enkelte metoder må PST ha rettens kjennelse for å benytte. Dette innebærer derfor at også domstolene fører kontroll med de PST-sakene dette gjelder. Dessuten har Stortinget opprettet et eget utvalg - EOS-utvalget - som jevnlig kontrollerer PST, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

dokumenter.jpg

EOS-utvalget

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fører kontroll med PST. EOS-utvalget kontrollerer PST ti ganger i året: seks ganger ved Den sentrale enhet og fire ganger ved våre enheter i distriktene. Den sentrale oppgaven til EOS-utvalget er å påse at det ikke blir begått urett mot den enkelte, jf. lov av 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste § 2. Utvalget rapporterer til Stortinget gjennom egen årsmelding. For å lese mer om utvalgets kontroll av PST, se www.eos-utvalget.no.

Justisdepartementet

Justisdepartementet kontrollerer PSTs forebyggende arbeid. Kontrollen blir utført fire ganger i året, to ganger ved Den sentrale enhet og to ganger ved lokale enheter. Justisdepartementet skal gjennom sin kontroll påse at PST arbeider i henhold til gjeldende rammer og prioriteringer.

Påtalemessig kontroll

PST blir kontrollert minst en gang i året av Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST). NAST holdes også løpende orientert om pågående saker. NAST fokuserer på etterlevelse av sentrale prioriteringer og sporvalg innenfor det påtalestyrte arbeidet.

Domstolen

PST er underlagt domstolskontroll når det begjæres bruk av tvangsmidler i sak. Domstolen kontrollerer at lovens vilkår er til stede ved bruk av tvangsmidler i forebyggende saker og i etterforskningssaker.

Intern kontroll

PST har et internkontrollsystem som dokumenterer hvordan PST håndterer lovpålagte krav. Internkontrollsystemet omfatter alle PSTs kjerneområder og alle administrative oppgaver. Gjennom systemet ansvarliggjøres ledere og medarbeidere, og avvik følges på en systematisk måte.

PST er underlagt kontroll fra ulike instanser, flere ganger i året. Stortinget, Justisdepartementet og Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) kontrollerer PST jevnlig, både ved å sette rammevilkår for virksomheten, og ved å passe på at vi holder oss innenfor de gitte rammene. Enkelte metoder må PST ha rettens kjennelse for å benytte. Dette innebærer derfor at også domstolene fører kontroll med de PST-sakene dette gjelder. Dessuten har Stortinget opprettet et eget utvalg - EOS-utvalget - som jevnlig kontrollerer PST, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.