Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Terror» og dette er resultatet:

Forebyggje

Handlingane PST er sett til å førebyggje, er så alvorlege at det er arbeidet før ei handling som må prioriterast.

Trusselvurderingar

Generelle og periodiske trusselvurderingar knytte til hendingar, arrangement og besøk av myndigheitspersonar.

PSTs forslag til lovvendringer og metodebruk - terror

PSTs forslag til lovenendringer vedrørende terrorlovgivningen og PSTs metodebruk

Terrorisme

Terrorisme er bruk av vold for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

Pågripelse

En person ble ved 23-tiden 18. januar pågrepet av PST på bakgrunn av etterforskningen av en video med truende innhold mot myndighetspersoner og norske soldater. Videoen ble publisert på Internett natt til tirsdag 17. januar.

Trusselvurdering 2012

Det norske samfunnet er i grove trekk fredelig og uten alvorlige interne konflikter. Vi utsettes imidlertid daglig for virksomhet som kan undergrave vår sikkerhet og skade nasjonale interesser. Det er denne virksomheten som vurderes nærmere i denne trusselvurderingen.

Trusselvurdering 2010

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser i 2010. Vurderingens tidshorisont er derfor ett år fram i tid. I løpet av et år kan imidlertid uforutsette hendelser endre vurderingsgrunnlaget og slike hendelser kan få stor betydning for trusselsituasjonen.

Hvor langt skal en sikkerhetstjeneste kunne gå i å forebygge?

I dag har jeg redegjort for innholdet og konklusjonene i PST evalueringsrapport etter de grufulle terrorhandlingene 22. juli 2011. Handlingene har preget oss sterkt, både som medmennesker og som sikkerhetstjeneste.

Radikalisering

Starten på en radikaliseringsprosess er ikke et direkte PST anliggende, men først og fremst et samfunnsansvar. Lokalt politi, skoler, barnevernet og andre må bevisstgjøres. De samme aktørene som forebygger kriminalitet og annen uheldig utvikling, må også ha et fokus på radikalisering.

Mulighet til utvikling for PST

Høringen om 22. juli-kommisjonens gjennomgang av hva som skjedde 22. juli 2011 og hvordan de ulike etater løste sine oppgaver har PST svart på i en høring

Øvelse gjør mester?

Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale krisehåndterings- og samvirkeøvelse. Både offentlige og private aktører med ansvar og roller innenfor det valgte scenario deltar. PST er en av aktørene som er med. I tillegg har PST deltatt i planleggingen av øvelsen. Politihøgskolen har ansvaret for evalueringen sammen med deltagerne.

Terrortrusselen og nasjonalt nivå

Det synes å vere ein forventning i delar av samfunnet om at terroråtak kan varslast ved hjelp av eit trusselnivå. Ved hjelp av det skal alle i samfunnet bli varsla, førebu seg, treffe naudsynte tiltak, … og so kjem åtaket!

Trusselvurdering 2013

Politisk motivert vold forventes å utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser i 2013. Den mest alvorlige trusselen vil komme fra personer og grupper som har et al-Qaidainspirert verdensbilde. Trusselbildet vil i særlig grad bli preget av personer som har en forankring i Norge og som er villige til å bruke vold ut fra fiendebilder der norske aktører og norske symboler står sentralt. I tillegg vil Norge også i 2013 utsettes for ulike former for etterretning, som både på kort og lengre sikt vil være skadelig for norske interesser.

Trusler og sårbarheter 2013

En samordnet vurdering fra E-tjenesten, NSM og PST.

Trusselvurdering 2014

PST vil også det kommende året stå overfor et sammensatt og komplekst trusselbilde. Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme vil representere en alvorlig utfordring. Arbeidet med å forhindre at personer med tilknytning til Norge involveres i terroraksjoner, vil være den viktigste oppgaven til tjenesten det kommende året. Fremveksten av et aktivt ekstremt islamistisk miljø vil bidra til økt polarisering mellom ulike grupper i Norge, og kan etter hvert bli en av de viktigste årsakene til en mer alvorlig trussel fra høyreekstreme grupper her i landet. Videre vil Norge også det kommende året utsettes for etterretningsvirksomhet, som kan være svært skadelig for norske økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser.

Truslar av ulike dimensjonar

Tysdag 4. mars la PST fram sin trusselvurdering for 2014. Igjen har vi peika på ekstrem islamisme som den mest alvorlege trusselen når det gjeld politisk motivert vald. Grunnlaget for denne vurderinga er etterkvart godt kjend, og den har utvikla seg over fleire år.

Hvordan hindre at norsk kompetanse misbrukes til å fremstille atomvåpen?

Kunnskapsdepartementet har disse dager sendt et skriv til statlige og private universiteter og høyskoler der de informerer om norske utdanningsinstitusjoners plikt til å forhindre lovstridig overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Bekymringsmelding: Høgreekstremisme

23 april kom leiarane for Antirasistisk senter med ein kronikk som delvis tek for seg PST, og vårt arbeid for å hindre politisk motivert vald etter 22. juli 2011. 

Politiets sikkerhetstjeneste har i dag pågrepet tre personer

Politiets sikkerhetstjeneste har i dag pågrepet tre personer på grunnlag av skjellig grunn til mistanke om overtredelse av straffeloven § 147d, om deltagelse i – eller ytelse av støtte til - en terrororganisasjon. 

Felles kontraterrorsenter

Felles kontraterrorsenter er opprettet etter anbefaling fra 22. julikommisjonens rapport som ønsket å styrke og formalisere samarbeidet mellom Etterretningstjenesten (E) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) innen fagområdet kontraterror. Opprettelsen av senteret ble besluttet igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.

Trusselvurdering 2015

Onsdag kl. 13 legger sjef PST frem trusselvurderingen for 2015. Justisministeren vil være tilstede. 

Sted: The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo

Deltakelse i væpnede konflikter i utlandet

I lys av den siste tidens medieoppslag som har skrevet om norske borgere som deltar i væpnet konflikt i utlandet, er det grunn til å advare mot å oppsøke områder i verden der det foregår en intern væpnet konflikt. Dersom målet med å reise er å delta i konflikten selv, kan det være utfordrende å holde seg innenfor gjeldende regelverk.

Etikk og terror

Nyleg vart det arrangert eit seminar om etikk og kontra-terrorarbeid i Nederland. Der møttes representantar frå fleire sikkerhetstenester og frå ulike delar av akademia. Seminaret, som hadde deltakarar frå ei rekkje land, hadde to siktemål; Å få fram avvegingar som må gjerast mellom ulike og ofte kryssande omsyn, og å diskutere metodar som kan sikre at etiske omsyn blir inkludert i relevante avgjerdsprosessar. 

Veileder i terrorsikring

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) har gitt ut en ny, revidert veileder mot terrorhandlinger. 

Nye politimetoder

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovendringer som vil gi PST utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler. Samtidig foreslås dataavlesing som ny metode.

Rapport om soloaktører

22. juli 2011 opplevde Norge et av de verste soloterrorangrepene i Europa. Den pågående trenden med ekstrem islamistisk soloterror i Europa tilsier at dette vil være en sjelden, men alvorlig utfordring for vestlige sikkerhetstjenester også i tiden fremover. 

Soloterror - ikke så solo som vi tror

Angrepet i Stockholm fredag 7. april viste nok en gang at tilsynelatende enkle angrep utført med enkle midler kan gjøre stor skade og fremkalle frykt. Siden 2014 har Vesten sett en økning i terrorangrep utført av soloaktører. Det å utføre et terrorangrep alene, med enkle midler, har blitt løftet fram av terrororganisasjonene al-Qaida (AQ) og Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) som en effektiv måte å ramme fienden på fiendens eget territorium.