Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Trusselvurdering» og dette er resultatet:

Utgivelser

PST utgir åpne trusselvurderinger og publikasjoner med ulikt formål.

Trusler mot myndighetspersoner

Trusler mot medlemmer av statsledelsen og tilsvarende representanter på besøk i Norge.

Livvaktteneste

Livvaktteneste for norske og utanlandske myndigheits- personar i Noreg.

Trusselvurdering 2012

Det norske samfunnet er i grove trekk fredelig og uten alvorlige interne konflikter. Vi utsettes imidlertid daglig for virksomhet som kan undergrave vår sikkerhet og skade nasjonale interesser. Det er denne virksomheten som vurderes nærmere i denne trusselvurderingen.

Trusselvurdering 2010

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser i 2010. Vurderingens tidshorisont er derfor ett år fram i tid. I løpet av et år kan imidlertid uforutsette hendelser endre vurderingsgrunnlaget og slike hendelser kan få stor betydning for trusselsituasjonen.

Trusselvurdering 2009

Ugradert trusselvurdering for 2009

Trusselvurdering 2008

Ugradert trusselvurdering 2008.

Trusselvurdering 2007

Utdrag fra gradert trusselvurdering 2007

Trusselvurdering 2006

Trusselvurdering 2006

Trusselvurdering 2005

Trusselvurdering 2005

Trusselvurdering 2004

Trusselvurdering 2004

Øvelse gjør mester?

Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale krisehåndterings- og samvirkeøvelse. Både offentlige og private aktører med ansvar og roller innenfor det valgte scenario deltar. PST er en av aktørene som er med. I tillegg har PST deltatt i planleggingen av øvelsen. Politihøgskolen har ansvaret for evalueringen sammen med deltagerne.

Terrortrusselen og nasjonalt nivå

Det synes å vere ein forventning i delar av samfunnet om at terroråtak kan varslast ved hjelp av eit trusselnivå. Ved hjelp av det skal alle i samfunnet bli varsla, førebu seg, treffe naudsynte tiltak, … og so kjem åtaket!

Trusselvurdering 2013

Politisk motivert vold forventes å utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser i 2013. Den mest alvorlige trusselen vil komme fra personer og grupper som har et al-Qaidainspirert verdensbilde. Trusselbildet vil i særlig grad bli preget av personer som har en forankring i Norge og som er villige til å bruke vold ut fra fiendebilder der norske aktører og norske symboler står sentralt. I tillegg vil Norge også i 2013 utsettes for ulike former for etterretning, som både på kort og lengre sikt vil være skadelig for norske interesser.

Trusselvurdering 2014

PST vil også det kommende året stå overfor et sammensatt og komplekst trusselbilde. Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme vil representere en alvorlig utfordring. Arbeidet med å forhindre at personer med tilknytning til Norge involveres i terroraksjoner, vil være den viktigste oppgaven til tjenesten det kommende året. Fremveksten av et aktivt ekstremt islamistisk miljø vil bidra til økt polarisering mellom ulike grupper i Norge, og kan etter hvert bli en av de viktigste årsakene til en mer alvorlig trussel fra høyreekstreme grupper her i landet. Videre vil Norge også det kommende året utsettes for etterretningsvirksomhet, som kan være svært skadelig for norske økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser.

Truslar av ulike dimensjonar

Tysdag 4. mars la PST fram sin trusselvurdering for 2014. Igjen har vi peika på ekstrem islamisme som den mest alvorlege trusselen når det gjeld politisk motivert vald. Grunnlaget for denne vurderinga er etterkvart godt kjend, og den har utvikla seg over fleire år.

PST ordbruk

"PSTs kommunikasjon til samfunnet må være så konkret, tydelig og sannferdig som overhodet mulig". Per Anders Madsens kommentar i Aftenposten 5.november 2014 kunne vel så gjerne vært hentet fra PSTs kommunikasjonsstrategi. Målsetningen er det vanskelig å være uenig i, men å oppfylle den i praksis er lettere sagt enn gjort.

Trusselvurdering 2015

Onsdag kl. 13 legger sjef PST frem trusselvurderingen for 2015. Justisministeren vil være tilstede. 

Sted: The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo

Trusselen fra ISIL-sympatisører i Norge

Trusselen fra ekstreme islamister er reell og mange vestlige land har gjentatte ganger blitt truet av ISIL. Antallet angrep og angrepsforsøk fra ISIL-inspirerte personer i Vesten det siste året, er ett av flere forhold som bidrar til fortsatt bekymring. Disse angrepene har ofte kommet fra personer som ikke har erfaring som fremmedkrigere, men som like fullt identifiserer seg med og støtter ISIL.

Asylstrømmens konsekvenser for trusselbildet

Trusselvurdering 2016

Trusselvurdering 2016

Situasjonen i Sverige

PST følger situasjonen i Sverige nøye og er i tett dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. Vi gjør kontinuerlige vurderinger om situasjonen påvirker trusselbildet i Norge.

Trusselvurdering 2017

Trusselvurdering 2017

Annual Threat Assessment 2017

Annual Threat Assessment 2017

Vurdering av trusselbildet i Norge

PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. Denne vurderingen videreføres.