Filtreringsvalg

Oppdatering av trusselbildet

PSTs trusselvurdering for 2014 er fortsatt gjeldende. Denne vurderingen er å anse som et supplement innenfor det som vurderes som mest sannsynlige terrorscenarier basert på den senere tids utvikling.

Stordata

Masseovervåking. Innsamling med trål. Alle under lupen. Et forslag om lagring av stordata kan umiddelbart vekke assosiasjoner til en samfunnsorganisering vi ikke vil være en del av.

Er PST direkte underlagt Justis-og beredskapsdepartementet?

The threat is weakened

The announcement of the Director General of the PST, Benedicte Bjoernland, at the press conference on 31 July 2014, 18:00.

Terror threat against Norway

In PST’s threat assessment for 2014, which we made public in the beginning of March, we state the following among other things:
The terror threat against Norway is considered to be aggravated. Extreme Islamism is still the most serious terror threat against Norway. Also, we state that it has for a long time been a strategy to recruit extreme Islamists in war and conflict zones to carry out terrorist actions in Europe, and that Syria at the time being is considered to be the one of the leading arenas for this recruitment.

Mulig terrortrussel mot Norge

I PSTs trusselvurdering for 2014, som vi publiserte i begynnelsen av mars, sier vi blant annet dette;
Terrortrusselen i Norge ansees som skjerpet. Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge. Videre sier vi at det lenge har vært en strategi å rekruttere ekstreme islamister i krigs- og konfliktområder til å gjennomføre terroraksjoner i Europa, og at Syria for øyeblikket ansees for å være en av de fremste arenaene for slik rekruttering.