Filtreringsvalg

Stordata

Masseovervåking. Innsamling med trål. Alle under lupen. Et forslag om lagring av stordata kan umiddelbart vekke assosiasjoner til en samfunnsorganisering vi ikke vil være en del av.

The threat is weakened

The announcement of the Director General of the PST, Benedicte Bjoernland, at the press conference on 31 July 2014, 18:00.

Hvilket område er Norge mest utsatt for når det gjelder etterretning?

Terror threat against Norway

In PST’s threat assessment for 2014, which we made public in the beginning of March, we state the following among other things:
The terror threat against Norway is considered to be aggravated. Extreme Islamism is still the most serious terror threat against Norway. Also, we state that it has for a long time been a strategy to recruit extreme Islamists in war and conflict zones to carry out terrorist actions in Europe, and that Syria at the time being is considered to be the one of the leading arenas for this recruitment.

Mulig terrortrussel mot Norge

I PSTs trusselvurdering for 2014, som vi publiserte i begynnelsen av mars, sier vi blant annet dette;
Terrortrusselen i Norge ansees som skjerpet. Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge. Videre sier vi at det lenge har vært en strategi å rekruttere ekstreme islamister i krigs- og konfliktområder til å gjennomføre terroraksjoner i Europa, og at Syria for øyeblikket ansees for å være en av de fremste arenaene for slik rekruttering.

Ressursbruk i PST for 2013

I 2012 ble PSTs ressursbruk på overordnet nivå avgradert for første gang.  Traavik-utvalget sier at det fra en bredere samfunnsmessig synsvinkel er viktig med åpenhet omkring landets sikkerhetstjeneste og at dette bør tilsi en høy grad av transparens når det gjelder de ressurser tjenesten har for å løse sine oppgaver. I Stortingsmeldingen om terrorberedskap fastslår regjeringen at det må være mest mulig åpenhet om PSTs arbeidsbetingelser og resultater. Regjeringen peker også på Traavik-utvalgets rapport om temaet.