Filtreringsvalg

Deltakelse i væpnede konflikter i utlandet

I lys av den siste tidens medieoppslag som har skrevet om norske borgere som deltar i væpnet konflikt i utlandet, er det grunn til å advare mot å oppsøke områder i verden der det foregår en intern væpnet konflikt. Dersom målet med å reise er å delta i konflikten selv, kan det være utfordrende å holde seg innenfor gjeldende regelverk.

Hvor ofte gir PST ut trusselvurderingen?

Annual threat assessment 2015

The threat situation in Norway is characterised by both continuity and change. Although we have not witnessed any dramatic events in Norway over the past year, developments are markedly negative. This relates to changes in the threat situation linked to different forms of extremism as well as to activities by the intelligence services of foreign states.

Trusselvurdering 2015

Trusselsituasjonen i Norge er preget av både kontinuitet og endringer. Selv om vi ikke har vært vitne til dramatiske hendelser i Norge det siste året, er utviklingen gjennomgående negativ. Dette gjelder både utviklingen i trusselsituasjonen knyttet til ulike former for ekstremisme og til aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester.

Trusselvurdering 2015

Onsdag kl. 13 legger sjef PST frem trusselvurderingen for 2015. Justisministeren vil være tilstede. 

Sted: The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo

PST iverksetter etterforskning

PST har i dag besluttet å iverksette etterforskning for å undersøke om opplysningene som har fremkommet den siste tiden rundt falske basestasjoner dreier seg om ulovlig etterretningsvirksomhet til fordel for fremmede stater jf. straffeloven § 91a.