Filtreringsvalg

Annual threat assessment 2014

Introduction

The threats to Norway and Norwegian interests in 2014 will continue to form a complex and varied picture. Politically motivated violence in the form of extreme Islamism will continue to represent a serious problem, and the Service’s most important task in 2014 will be to prevent persons with close links to Norway from becoming involved in terrorist attacks. The emergence of an active extreme Islamist group will lead to greater polarisation between the various extremist groups in Norway, and could increase the threat from right-wing extremist groups. In 2014 Norway will also continue to be the target of foreign intelligence activity, which can be extremely damaging to Norwegian economic, political and security interests.

Hvordan hindre at norsk kompetanse misbrukes til å fremstille atomvåpen?

Kunnskapsdepartementet har disse dager sendt et skriv til statlige og private universiteter og høyskoler der de informerer om norske utdanningsinstitusjoners plikt til å forhindre lovstridig overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Hvilket område er Norge mest utsatt for når det gjelder etterretning?

Årleg trusselvurdering - Kva so?

4. mars la vi fram den årlege trusselvurderinga, og som alltid ventar vi spente på kva for mottaking dette dokumentet får. Men kva er eigentleg føresetnadane for vurderinga?

Truslar av ulike dimensjonar

Tysdag 4. mars la PST fram sin trusselvurdering for 2014. Igjen har vi peika på ekstrem islamisme som den mest alvorlege trusselen når det gjeld politisk motivert vald. Grunnlaget for denne vurderinga er etterkvart godt kjend, og den har utvikla seg over fleire år.

Trusselvurdering 2014

PST vil også det kommende året stå overfor et sammensatt og komplekst trusselbilde. Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme vil representere en alvorlig utfordring. Arbeidet med å forhindre at personer med tilknytning til Norge involveres i terroraksjoner, vil være den viktigste oppgaven til tjenesten det kommende året. Fremveksten av et aktivt ekstremt islamistisk miljø vil bidra til økt polarisering mellom ulike grupper i Norge, og kan etter hvert bli en av de viktigste årsakene til en mer alvorlig trussel fra høyreekstreme grupper her i landet. Videre vil Norge også det kommende året utsettes for etterretningsvirksomhet, som kan være svært skadelig for norske økonomiske, politiske og sikkerhetsmessige interesser.

Pressekonferanse

Tirsdag kl. 14 legger sjef PST frem den åpne trusselvurderingen for 2014. Justisministeren vil være tilstede. 

Sted: The Thief, Landgangen 1, 0252 Oslo