Filtreringsvalg
FESTET

Trusselvurdering 2015

Trusselsituasjonen i Norge er preget av både kontinuitet og endringer. Selv om vi ikke har vært vitne til dramatiske hendelser i Norge det siste året, er utviklingen gjennomgående negativ. Dette gjelder både utviklingen i trusselsituasjonen knyttet til ulike former for ekstremisme og til aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester.

Veileder i terrorsikring

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiet sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD) har gitt ut en ny, revidert veileder mot terrorhandlinger. 

Høyesteretts avgjørelse om beslag

PST tar avgjørelsen til Høyesterett om beslaget av det upubliserte videomaterialet gjort hos Ulrik I. Rolfsen til etterretning. Vi konstaterer at Høyesterett har kommet til et annet resultat enn Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Vi merker oss også Høyesteretts avveininger av de hensyn som i denne saken har stått mot hverandre.

Hvor ofte gir PST ut trusselvurderingen?

Terrorhendelsene i Paris

Norsk politi er i en forhøyet beredskapssituasjon. Mandag 16. november besluttet Politidirektøren og sjef PST å iverksette deler av terrorplanverket.

Trusselen fra ISIL-sympatisører i Norge

Trusselen fra ekstreme islamister er reell og mange vestlige land har gjentatte ganger blitt truet av ISIL. Antallet angrep og angrepsforsøk fra ISIL-inspirerte personer i Vesten det siste året, er ett av flere forhold som bidrar til fortsatt bekymring. Disse angrepene har ofte kommet fra personer som ikke har erfaring som fremmedkrigere, men som like fullt identifiserer seg med og støtter ISIL.

Kommentar til påstandar frå Gule

I ein kronikk i Aftenposten 8. september kjem forskar Lars Gule med ei rekkje synspunkt og påstandar om PST sitt arbeid mot terror som det er freistande å kommentere. At PST sitt arbeid blir diskutert er positivt, og noko vi ynskjer å legge til rette for. Dette inngår i den breiare debatten om korleis samfunnet skal førebyggje og redusere ekstremisme og politisk motivert vald. Det gjeld både lovutvikling, metodar, ressursbruk og prioriteringar. Soleis er Gule sitt utgangspunkt positivt. Det er likevel grunn til å setje spørsmålsteikn bak fleire av påstandane han kjem med.