Nye politimetoder

Justis- og beredskapsdepartementet fremmet nylig et forslag om lovendringer som vil gi PST utvidet adgang til å benytte skjulte tvangsmidler. Samtidig foreslås dataavlesing som ny metode.

Kommentar til påstandar frå Gule

I ein kronikk i Aftenposten 8. september kjem forskar Lars Gule med ei rekkje synspunkt og påstandar om PST sitt arbeid mot terror som det er freistande å kommentere. At PST sitt arbeid blir diskutert er positivt, og noko vi ynskjer å legge til rette for. Dette inngår i den breiare debatten om korleis samfunnet skal førebyggje og redusere ekstremisme og politisk motivert vald. Det gjeld både lovutvikling, metodar, ressursbruk og prioriteringar. Soleis er Gule sitt utgangspunkt positivt. Det er likevel grunn til å setje spørsmålsteikn bak fleire av påstandane han kjem med.

Grenseløs terror

PST har som oppgave å identifisere, forebygge og etterforske personer som er involvert i planlegging og gjennomføring av politisk motivert vold. De siste årene har det vært en negativ utvikling i trusselbildet. Flere terrorgrupper oppfordrer sine sympatisører til å utføre voldsaksjoner. Vi har med tydelighet erfart at ekstremister som er borgere i vårt eget land både har evne og vilje til å utføre terrorhandlinger der mange menneskeliv har gått tapt.

Etikk og terror

Nyleg vart det arrangert eit seminar om etikk og kontra-terrorarbeid i Nederland. Der møttes representantar frå fleire sikkerhetstenester og frå ulike delar av akademia. Seminaret, som hadde deltakarar frå ei rekkje land, hadde to siktemål; Å få fram avvegingar som må gjerast mellom ulike og ofte kryssande omsyn, og å diskutere metodar som kan sikre at etiske omsyn blir inkludert i relevante avgjerdsprosessar. 

Deltakelse i væpnede konflikter i utlandet

I lys av den siste tidens medieoppslag som har skrevet om norske borgere som deltar i væpnet konflikt i utlandet, er det grunn til å advare mot å oppsøke områder i verden der det foregår en intern væpnet konflikt. Dersom målet med å reise er å delta i konflikten selv, kan det være utfordrende å holde seg innenfor gjeldende regelverk.

PST ordbruk

"PSTs kommunikasjon til samfunnet må være så konkret, tydelig og sannferdig som overhodet mulig". Per Anders Madsens kommentar i Aftenposten 5.november 2014 kunne vel så gjerne vært hentet fra PSTs kommunikasjonsstrategi. Målsetningen er det vanskelig å være uenig i, men å oppfylle den i praksis er lettere sagt enn gjort.