Forebyggje

Politilova § 17 b nr. 1 slår fast at PST skal etterforske brot på straffelova kap. 8 og 9, lov om forsvarsløyndomar og tryggingslova. Ifølgje politilova § 17 b nr. 5 skal PST også førebyggje og etterforske sabotasje, politisk motivert vald eller tvang og dessutan brot på straffelova §§ 147 a og 147 b.

Uniformert bil

Handlingane PST er sett til å førebyggje, er så alvorlege at det er arbeidet før ei handling som må prioriterast framfor etterforsking etterpå. Derfor står førebyggjande tiltak sentralt i verksemda til PST.

For terroristar spelar ikkje den moglege straffereaksjonen ei preventiv rolle i same grad som han ville gjort for ordinære kriminelle. Mange er til og med villige til å ofre sitt eige liv i handlinga.

Heimelsgrunnlag