Innholdssøk

Du søkte etter innhold med emneordet «Terrortrusselen» og dette er resultatet:

Terrorisme

Terrorisme er bruk av vold for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål.

Terrortrusselen og nasjonalt nivå

Det synes å vere ein forventning i delar av samfunnet om at terroråtak kan varslast ved hjelp av eit trusselnivå. Ved hjelp av det skal alle i samfunnet bli varsla, førebu seg, treffe naudsynte tiltak, … og so kjem åtaket!

Truslar av ulike dimensjonar

Tysdag 4. mars la PST fram sin trusselvurdering for 2014. Igjen har vi peika på ekstrem islamisme som den mest alvorlege trusselen når det gjeld politisk motivert vald. Grunnlaget for denne vurderinga er etterkvart godt kjend, og den har utvikla seg over fleire år.

Mulig terrortrussel mot Norge

I PSTs trusselvurdering for 2014, som vi publiserte i begynnelsen av mars, sier vi blant annet dette;
Terrortrusselen i Norge ansees som skjerpet. Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge. Videre sier vi at det lenge har vært en strategi å rekruttere ekstreme islamister i krigs- og konfliktområder til å gjennomføre terroraksjoner i Europa, og at Syria for øyeblikket ansees for å være en av de fremste arenaene for slik rekruttering.

Grenseløs terror

PST har som oppgave å identifisere, forebygge og etterforske personer som er involvert i planlegging og gjennomføring av politisk motivert vold. De siste årene har det vært en negativ utvikling i trusselbildet. Flere terrorgrupper oppfordrer sine sympatisører til å utføre voldsaksjoner. Vi har med tydelighet erfart at ekstremister som er borgere i vårt eget land både har evne og vilje til å utføre terrorhandlinger der mange menneskeliv har gått tapt.