PSTs høringssvar til ny E-lov

Den 13. februar sendte PST høringssvar til ny lov om Etterretningstjenesten.

15. feb 2019


PST innstiller etterforskingen av datainnbruddet i Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF

Saken henlegges på grunn av manglende opplysninger om gjerningspersonen.

05. des 2018


Etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst

Mandag 14. januar 2018 iverksatte PST etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst.

 

16. jan 2018


Vurdering av trusselbilde i Norge - november 2017

I april 2017 oppjusterte PST vurderingen av hvorvidt en terroraksjon kan bli forsøkt gjennomført i Norge fra mulig til sannsynlig. Grunnet endringer i trusselbildet den senere tid, vurderes det imidlertid per november 2017 igjen som mulig at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge.

22. nov 2017


Henleggelse av Nødnettsaken

Henleggelsen innebærer ingen konstatering av straffeskyld hos noen aktør, men heller ingen konstatering av at Broadnet eller andre aktuelle aktører har opptrådt i tråd med sikkerhetslovens krav. Tvert i mot synes det klart at ansvarlige myndigheter og aktører må ta grep for å sikre at skjermingsverdige objekter beskyttes slik de skal i henhold til loven. 

21. nov 2017


Politiet og bevæpning

PSTs syn er at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi. Oppdrag hvor det er naturlig at politiet opptrer ubevæpnet bør utredes og klargjøres. PST støtter utvalgets syn på at generell, permanent bevæpning vil kreve et tydelig hjemmelsgrunnlag.

08. nov 2017