Høyesteretts avgjørelse om beslag

PST tar avgjørelsen til Høyesterett om beslaget av det upubliserte videomaterialet gjort hos Ulrik I. Rolfsen til etterretning. Vi konstaterer at Høyesterett har kommet til et annet resultat enn Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Vi merker oss også Høyesteretts avveininger av de hensyn som i denne saken har stått mot hverandre.

20. nov 2015


Terrorhendelsene i Paris - November 2015

Norsk politi er i en forhøyet beredskapssituasjon. Mandag 16. november besluttet Politidirektøren og sjef PST å iverksette deler av terrorplanverket.

18. nov 2015


Asylstrømmens konsekvenser for trusselbildet

PST gjør kontinuerlige vurderinger av konsekvenser for trusselbildet som følge av det økte antallet asylsøkere som ankommer Norge.

06. nov 2015


Trusselen fra ISIL-sympatisører i Norge

Trusselen fra ekstreme islamister er reell og mange vestlige land har gjentatte ganger blitt truet av ISIL. Antallet angrep og angrepsforsøk fra ISIL-inspirerte personer i Vesten det siste året, er ett av flere forhold som bidrar til fortsatt bekymring. Disse angrepene har ofte kommet fra personer som ikke har erfaring som fremmedkrigere, men som like fullt identifiserer seg med og støtter ISIL.

29. okt 2015


Økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere til Norge

Økt tilstrømning av flyktninger og asylsøkere til Norge og konsekvenser for trusselbildet.

24. sep 2015


Blindernhendelsene - 2015

Oslo politidistrikt leder etterforskningen av hendelsen på Blindern. PST er rutinemessig orientert og bistår Oslo pd som leder etterforskningen.

05. aug 2015