Båndlegging av midler i terrorsaker

PST har etter politiloven § 17g kompetanse til å beslutte båndlegging av midler tilhørende en person eller et foretak når det er god grunn til å tro at vedkommende har begått eller forsøkt å begå en nærmere angitt straffbar handling knyttet til terrorbestemmelsene i straffeloven.

Headerbilde tilhørende artikkel

Det følger videre av politiloven § 17h at Politiets sikkerhetstjeneste snarest mulig, og senest innen sju dager, skal oversende saken til retten, som ved kjennelse avgjør om beslutningen av båndlegging skal opprettholdes, eller ikke.

PST vil umiddelbart etter at en beslutning om båndlegging er fattet legge den ut på pst.no, samt sende den ut til relevante aktører og finansforetak på e-post.

Beslutningen om båndlegging forplikter finansforetak og andre enheter til umiddelbart å båndlegge midler tilhørende den som er rammet av beslutningen.

Etter at kjennelsen er mottatt fra tingretten vil også denne bli publisert på pst.no.

Unntak for midler til nødvendigunderhold

Formuesgoder som er nødvendige til underhold av den beslutningen retter seg mot, vedkommendes husstand eller noen vedkommende forsørger, kan ikke båndlegges jf. politiloven § 17g annet ledd.

Det er ikke opp til finansforetaket å vurdere hva som er nødvendig underhold. Hvert enkelt foretak vil ikke ha den samlede oversikt over vedkommendes økonomi. Hvis «nødvendig underhold (…)»- påstand anføres fra person som rammes av en båndleggingsbeslutning må vedkommende henvises til PST.

Varighet

En båndleggingsbeslutning gjelder kun i den perioden som angis i kjennelsen. Hvis ikke kjennelsen forlenges og ny kjennelse publiseres på pst.no skal båndleggingen oppheves av finansforetakene selv.

For ytterligere informasjon se regjeringen.no: Ny veileder om frysbestemmelsene av 30.06.2023