Dette gjør vi

Våre primære oppgaver og ansvar i PST er at vi skal forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette gjør vi ved å bruke ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak, i tillegg til rådgivning.

Forebyggje

Politilova § 17 b nr. 1 slår fast at PST skal etterforske brot på straffelova kap. 8 og 9, lov om forsvarsløyndomar og tryggingslova. Ifølgje politilova § 17 b nr. 5 skal PST også førebyggje og etterf...

Etterforske

Etterforskingsarbeidet til PST har utgangspunkt i dei same lovføresegnene som gjeld for andre etterforskingseiningar i politiet, og gir høve til å innleie etterforsking av visse typar lovbrot. ...

Informasjons;innhenting

PST treng god og relevant informasjon både for å kunne gi trusselvurderingar og andre råd om tryggleik og for å kunne førebyggje og etterforske kriminalitet.

Livvakt

PST har det nasjonale ansvaret for blant anna å utføre livvaktteneste i Noreg for norske og utanlandske myndigheitspersonar. 

Person;kontroll

PSTs rolle i forbindelse med personkontroll fremgår av politiloven § 17c og sikkerhetsloven med forskrifter. Kravet om sikkerhetsklareringer for å beskytte gradert informasjon er nedfelt i Sikkerhetsl...

Samarbeid

Som nasjonal tryggingsteneste har PST eit nært samarbeid med mange etatar, institusjonar og andre aktørar i Noreg. Med dei viktigaste samarbeidspartnarane har vi ein formalisert og regelbunden dialog,...

Trussel;vurderingar

Politilova § 17 c fastset at "Den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste skal utarbeide trusselvurderinger til bruk for politiske myndigheter".

Sikkerhets;rådgivning

For å gi råd til andre norske styresmakter og deler av næringslivet må PST ha spisskompetanse som set oss i stand til å definere korleis norske etatar og nøkkelverksemder best kan byggje opp god bered...