Nedjustering av terrortrusselnivå til 3-MODERAT

Publisert 28. september 2022

PST endrer nå terrortrusselnivå fra 4-HØY til 3-MODERAT på PSTs terrortrusselskala. Terrortrusselskalaen uttrykker den samlede trusselen for all type ideologisk, politisk og religiøst motivert vold i 2022.

PSTs trusselvurdering er basert på den informasjonen PST til enhver tid besitter, og vil alltid være beheftet med en viss grad av usikkerhet. 

Terrortrusselnivået endres fordi situasjonen etter angrepet 25.juni er ytterligere avklart og en rekke tiltak er iverksatt. Terrortrusselnivå 3-MODERAT betyr at en eller flere aktører kan ha evne eller vilje til å gjennomføre terror i Norge. 

Denne terrortrusselvurderingen kan leses her.