Oppdatert vurdering av terrortrusselen mot Norge

Publisert 16. juni 2022

Terrortrusselen fra ekstrem islamisme vurderes som noe redusert. Trusselnivået i Norge er fortsatt MODERAT, men PST vurderer at det er en liten nedjustering i terrortrusselen fra ekstreme islamister i Norge.   

PST vurderer det som LITE SANNSYNLIG, i underkant av 40 % sannsynlighet, at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de nærmeste 18 månedene. Bakgrunnen for endringen er sammensatt. 

Vi har sett en nedgang i antall saker som mobiliserer til terror, samt en svekkelse av norsktilknyttede ekstreme miljøer og radikalisatorer med fokus på norske forhold.  

Over tid har vi også sett at det har vært en gradvis nedgang i terrorforsøk begått av ekstreme islamister i Vesten siden 2017.   

Trusselen er imidlertid fortsatt tilstede og kan skjerpes på kort varsel.   

Trusselen vil først og fremst komme fra enkeltpersoner med tilknytning til digitale sympatisørnettverk heller enn til terrororganisasjoner. En eventuell ekstrem islamistisk terroraksjon i Norge vil mest sannsynlig utføres av unge ekstremister som handler på egen hånd, og bruker enkle angrepsmidler. De mest aktuelle målene vil være steder hvor folk samles eller symbolmål, som politi- og forsvarspersonell eller personer som forbindes med hån av islam.   

Det vurderes fortsatt som MULIG, det vil si mellom 40-60 % sannsynlighet, at høyreekstremister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge de kommende 18 månedene. Mange norske høyreekstremister vil fremdeles bli eksponert for volds- og terroroppfordrende kommunikasjon og propaganda i høyreekstreme digitale nettverk. Enkelte av disse kan utvikle en intensjon om å utføre en volds- eller terrorhandling motivert av høyreekstrem ideologi. 

En eventuell høyreekstrem terroraksjon i Norge vil mest sannsynlig være et forsøk på et masseskadeangrep utført av én person. Det siste året har det vært flere høyreekstreme angrepsplott i Europa rettet mot ungdoms- og videregående skoler. Derfor vurderer vi nå også at skoler kan være mål for høyreekstremister. PST understreker imidlertid at vi ikke har noen konkrete bekymringer om at skoler skal være mål for noen terroraksjon i Norge nå. De øvrige mest sannsynlige målene er samlingssteder for muslimer, personer med ikke-vestlig utseende, jøder eller andre personer i fiendebildet. Eksempler er muslimske arrangementer, butikker og kafeer i innvandrertette nabolag og synagoger. 

Innen fagfeltet politisk motivert vold – ekstremisme -  brukes et sett med standardiserte sannsynlighetsord. Formålet med disse er å skape en mer ensartet beskrivelse av sannsynligheten i vurderingene og derigjennom redusere uklarhet og misforståelser. Begrepene og de tilhørende beskrivelsene er utarbeidet i et samarbeid mellom politiet, Forsvaret og PST.