Status i etterforskningen av truslene mot justisminister Wara

14. MAR 2019 Dafina Shala Pressemeldinger

PST har i dag, torsdag 14. mars, siktet justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen, for overtredelse av straffeloven § 225 bokstav b) for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. 

Siktelsen gjelder brannen som fant sted natt til søndag 10. mars, i familiens bil som stod parkert på bopel i Oslo.

Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, og ved det gitt inntrykk av at brannen er påtent av en eller flere ukjente gjerningsmenn. 

Forholdet sees i sammenheng med tidligere trusler mot justisministeren og samboeren selv, hvor siktede kan ha lagt til rette for at politiet skulle etterforske denne hendelsen, som en eskalering av de tidligere fremsatte truslene. Disse tidligere hendelsene etterforskes videre som overtredelser av straffeloven § 115 og straffeloven § 263.  Bertheussen er ikke siktet for disse hendelsene.

Etterforskningen er i en innledende fase og Laila Bertheussen blir nå avhørt i saken av PST. Saken vil bli etterforsket bredt og med tanke på å avklare både skyld og uskyld. 

Handlingen kan etter omstendighetene rammes av flere straffebestemmelser. Hvorvidt det vil bli grunnlag for å utvide siktelsen, er det for tidlig å si noe om. 

Oslo tingrett besluttet i dag, at siktedes bolig kunne ransakes. Retten finner således at det foreligger skjellig grunn til mistanke for det forholdet Bertheussen er siktet for. 

PST vurderer slik saken står nå at det ikke er påkrevet å begjære siktede varetektsfengslet.

 

§ 225. Anklager om oppdiktet straffbar handling

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a) for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller

b) foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det. 

§ 115. Angrep på de høyeste statsorganers virksomhet

Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.  

§ 263. Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Vis alle