Terrortrusselen mot Norge fra høyreekstreme og ekstreme islamister

19. JUN 2020 Dafina Shala Tema

Terrortrusselen i Norge er fortsatt moderat. Motstand mot islam og ikke-vestlig innvandring vil fortsatt ha sterk appell i høyreekstreme miljøer. PST vurderer derfor at et økt omfang av radikalisering til høyreekstremisme er sannsynlig. Et stort omfang av høyreekstrem, voldsforherligende propaganda vil være lett tilgjengelig på digitale plattformer. I tillegg er det sannsynlig at et økt antall nordmenn vil bli sårbare for radikalisering, som følge av sosiale og økonomiske utfordringer i kjølvannet av Covid-19 pandemien.

Det vurderes fortsatt som mulig at høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene. En eventuell høyreekstrem terrorhandling vil mest sannsynlig være et masseskadeangrep utført av én person. Angrep vil være rettet mot samlingssteder for muslimer eller personer med ikke-vestlig utseende. Skytevåpen, improviserte eksplosive innretninger og/eller kjøretøy er de mest sannsynlige angrepsmidlene.

Et annet aktuelt angrepsscenario er målrettede drap av enkeltpersoner som inngår i de høyreekstremes fiendebilde. Særlig relevante mål er politikere, som høyreekstreme anser for å være innvandringsliberale, muslimer, personer med ikke-vestlig utseende og jøder.

Når det gjelder ekstrem islamisme, vurderer vi bevisste forsøk på å krenke religionen islam som den viktigste faktoren i trusselbildet mot Norge i tiden fremover. Det er sannsynlig at slike krenkelser vil medføre radikalisering til ekstrem islamisme. Enkeltpersoner kan la seg inspirere til å gjennomføre hevnangrep i form av volds- eller terrorhandlinger. Dette kan føre til terrorplanlegging mot Norge og mot norske interesser fra ekstremister i andre land. Betydningen av dette for trusselbildet vil påvirkes av en rekke faktorer, blant annet mediedekning og spredning i sosiale medier.

Dersom bevisste forsøk på å krenke islam i det offentlige rom uteblir, er det sannsynlig at oppslutningen om ekstrem islamisme i Norge vil være like lav som den har vært de siste årene. Dagsaktuelle saker kan imidlertid skape raske endringer i trusselbildet. Det vurderes fortsatt som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene.

Det er sannsynlig at et eventuelt angrep motivert av ekstrem islamisme, vil utføres av en enkeltperson som angriper folkeansamlinger eller symbolmål som politi, forsvar eller islam-kritikere. Kirker og synagoger er også aktuelle symbolske mål. Det er sannsynlig at angrepsmidlene involverer hugg-/ stikkvåpen eller kjøretøy. Avvergede forsøk i Vesten viser imidlertid at også ekstreme islamister ofte forsøker å bruke improviserte eksplosive innretninger og skytevåpen.

Det vurderes fortsatt som svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil forsøke å gjennomføre terror. Vi forventer heller ikke vekst i de venstreekstreme gruppene. Den mest samlende kampsaken for venstreekstreme er kampen mot høyreekstremisme. Dette vil komme til syne gjennom propagandavirksomhet og forsøk på voldsutøvelse mot personer venstreekstreme miljøer definerer som høyreekstreme. Voldsutøvelse vil hovedsakelig finne sted når personer som defineres som høyreekstreme av venstreekstreme deltar i demonstrasjoner.

Det er sannsynlig at vi vil se noe økning i trusler mot myndighetspersoner. Dette skyldes i hovedsak Covid-19 pandemien, forventet økning i antallet høyreekstreme, samt valgkamp og Stortingsvalg høsten 2021. Det vurderes imidlertid fortsatt som lite sannsynlig med alvorlige voldshendelser rettet  mot myndighetspersoner i Norge. 

For mer utfyllende beskrivelser/vurdering av trusselbildet viser vi til Nasjonal trusselvurdering som er gjeldende for 2020

Les mer om trusselnivåene her

Vis alle