Trusler mot justisminister Wara og hans familie

11. MAR 2019 PST Pressemelding

PST har siden desember 2018 etterforsket flere alvorlige hendelser rettet mot justisministeren og hans familie.

Hendelsene er alvorlige og vurderes som mulig overtredelse av strl. § 115 og trusler etter strl. § 263. 

Saken har høyeste prioritet i PST. Det er konkrete holdepunkter for å se hendelsene i sammenheng med hverandre. 

Vi etterforsker bredt, og ønsker ikke å spesifisere enkelte hypoteser som mer aktuelle enn andre slik etterforskningen står nå. 

Foreløpig har vi ingen mistenkte i saken. 

PST har et nært og godt samarbeid med Oslo politidistrikt som blant annet står for tekniske åstedsundersøkelser og straksetterforskning. 

 

§ 115. Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet

Med fengsel inntil 10 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

 

§ 263. Trusler

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Vis alle