Trusselvurdering: Den muslimske høytiden Id al-adha

29. JUL 2020 PST Pressemelding

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil her vurdere trusselbildet for den muslimske høytiden Id al-adha som markeres i perioden torsdag 30. juli til mandag 3. august 2020.

Vurdering av trusselbildet
Det foreligger ingen spesifikk trussel mot feiringen av Id al-adha i Norge. Det er imidlertid to forhold som vurderes å kunne påvirke trusselbildet rundt Id al-adha. For det første vurderes høytiden å kunne være et symbolmål for høyreekstreme. For det andre vil et stort antall muslimer, som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer. Disse forholdene kan påvirke en potensiell terroraktør til å planlegge for angrepsutførelse i løpet av disse høytidsdagene da både symbolaspektet og muligheten for å oppnå masseskade er tilstede.

Høyreekstreme Brenton Tarrant, som angrep to moskeer på New Zealand den 15. mars 2019, skrev i sitt manifest at han valgte muslimer som mål blant annet fordi han mente at et angrep mot dem ville generere høy grad av støtte blant likesinnede. Philip Manshaus ble inspirert av Tarrant, og det er kjent at Manshaus vurderte å angripe Al-Noor Islamic Centre i Bærum søndag 11. august 2019, som var dato for markeringen av Id al-adha samme år. PST har det siste året registrert flere støtteytringer blant norske høyreekstreme til angrep utført av høyreekstreme terrorister.

Et eventuelt høyreekstremt terrorangrep rettet mot Id al-adha vil mest sannsynlig ta form av et masseskadeangrep utført av en person, der målet er å drepe og skade flest mulig. Særlig relevante mål under høytiden er moskeer og andre steder hvor et stort antall muslimer samles. Angrep kan rettes mot både innside og utside av relevante mål. Mest sannsynlige angrepsmidler vil være skytevåpen, improviserte eksplosive innretninger (IED) og/eller kjøretøy.

Et annet scenario er et voldelig angrep rettet mot en enkeltperson som inngår i de høyreekstremes fiendebilde. Et tredje scenario er å påføre en moske materielle skader. Et slikt angrep vil mest sannsynlig utføres på nattestid da målet er å skape frykt, ikke nødvendigvis å ta liv.

Konklusjon 
Det overordnede trusselnivået i Norge er MODERAT. Innholdet i denne trusselvurderingen reflekterer ingen endring i trusselnivået. Det vurderes fortsatt som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorhandlinger fra høyreekstreme eller ekstreme islamister mot mål i Norge de neste 12 månedene.

Det foreligger ingen spesifikk trussel mot feiringen av Id al-adha i Norge. Høytiden Id al-adha vurderes imdlertid å kunne være et symbolmål for høyreekstreme, i tillegg til at et stort antall muslimer vil være samlet. Denne kombinasjonen kan påvirke en potensiell høyreekstrem terroraktør til å planlegge et angrep i løpet av høytidsdagene. 

Et eventuelt høyreekstremt terrorangrep vil mest sannsynlig ta form av et masseskadeangrep utført av en person. Andre mulige scenarioer er et voldelig angrep rettet mot en enkeltperson som inngår i de høyreekstremes fiendebilde, eller det å påføre en moske materielle skader.

 

PSTs bruk av sannsynlighetsord
Formålet med disse er å skape en mer ensartet beskrivelse av sannsynlighet i vurderingene og derigjennom redusere uklarhet og faren for misforståelser. Begrepene og de tilhørende beskrivelsene av begrepenes betydning er utarbeidet i et samarbeid mellom politiet, PST og Forsvaret.

 

Norsk begrep
Beskrivelse
Meget sannsynlig
Det er meget god grunn til å forvente
Sannsynlig
Det er grunn til å forvente
Mulig
Det er like sannsynlig som usannsylig
Lite sannsynlig
Det er liten grunn til å forvente
Svært lite sannsynlig
Det er svært liten grunn til å forvente
Vis alle