Rapport: Målutvelgelse hos politisk motiverte trusselaktører

28. FEB 2020 Dafina Shala Utgivelse

Hensikten med denne rapporten er å gi beslutningsstøtte til aktører som skal sikre objekter mot terrorangrep, herunder politimestre og andre objekteiere. I tillegg vil rapporten være nyttig for aktører som skal prioritere mellom objekter samt utarbeide overordnede strategier for forebygging av terror. 

Begrepet «objekt» brukes her om alle typer terrormål, herunder personer (myndighetspersoner og andre), folkeansamlinger og arrangementer, samt bygninger og andre typer fysiske installasjoner.

I rapporten presenteres et generisk rammeverk for å vurdere hvor attraktivt et objekt er å ramme med en terrorhandling. Rammeverket tar kun utgangspunkt i trusselaktørenes motiver. Rammeverket vil være et bidrag i en sikringsrisikoanalyse, men erstatter ikke en helhetlig sikringsrisikovurdering for en virksomhet. Rapporten omhandler målutvelgelse for ekstreme islamister, høyreekstremister og venstreekstremister. Rapporten omhandler ikke enkeltpersoner som handler ut fra et personlig motiv.

Målutvelgelse hos ekstreme aktører, og hva som gjør et spesifikt mål attraktivt å angripe, avhenger av flere eksterne, målspesifikke og personlige faktorer. Det knytter seg følgelig usikkerhet til hvilke faktorer som påvirker målutvelgelse hos politisk motiverte aktører i Norge. Imidlertid er det enkelte faktorer som gjør noen mål mer attraktive enn andre, og det er flere tiltak som kan iverksettes for å gjøre et objekt mindre attraktivt å ramme for en trusselaktør.

Målutvelgelse og modus operandi hos politisk motiverte trusselaktører endrer seg over tid. I tillegg utvikles det stadig ny teknologi, som påvirker både trusselaktørers handlemåter og hvilke sikringstiltak en objekteier kan iverksette. Andre faktorer, som ideologi og fiendebilde, er vanligvis mer stabile over tid.

Les hele rapporten: Målutvelgelse hos politisk motiverte trusselaktører her

Vis alle